Нормативни документи - Нормативни документи


12.12.2018г - Удостоверение за Списък Образец №1 към 12.12.2018

17.09.2018г - Отсъствия на ученици /процедура /-2018/2019

17.09.2018г - Потвърждение от родител за отсъствие на ученик от учеб

2018/2019г - План за защита при бедствия на пребиваващите

01.01.2019г - Мерки и дейности за преодоляване на проблемите и за под

07.01.2019г - Вътрешни правила за дискриминация /2018/2019

17.09.2018г - Заявление до класния ръководител - за отсъствия

17.09.2018г - Заявление до директора - за отсъствия

17.09.2018г - План за контролна дейност 2018 /2019г

17.09.2018г - План за квалификационна дейност 2018/2019г

17.09.2018г - Училищен учебен план 2018 /2019г

17.09.2018г - Организация на учебния ден 2018/2019г

17.09.2018г - Дневен режим за учебната 2018/2019г

17.09.2018г - Годишна програма за ЦОУД

17.09.2018г - Годишен план за учебната 2018/2019г

31.03.2018г - Отчет на бюджета към 31.03.2018г

- Училищна програма за повишаване качеството на образован

- Училищен план за насърчаване на грамотността

- Удостоверение за Списък Образец №1 към 14.12.2017

- Удостоверение 10.10.2017г.

Седмично разписание 2017 2018г. -

- Програма за превенция от ранно напускане на училище

План за противодействие на училищния тормоз 2017 -

- План за превенция и закрила на деца ,жертва на насилие

- Отчет на бюджета към 31.12.2017г

- Годишен доклад СФУК -2017г.

- Вътрешни правила за СФУК

- Програмна система ПГ

- Правила за организиране на квалификационна дейност

- План за квалификационната дейност

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

- ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ПГ

- Училищен план прием 2017 2018

- Седмична програма

- ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

- Правила за работата на обществения съвет Твоят час

- УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАН

- график за класни и контролни работи

- ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ

- ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

- ПОКАНА И ЗАПОВЕД ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

- Удостоверение за утвърждаване на Списък-образец №1

- Правилник за устройството и дейността на училището

- Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучен

- План за противодействие на училищния тормоз

- Информация за организация на учебния ден

- Етичен кодекс на училищната общност

- 7. Мерки за повишаване качеството на образованието

- 5. Годишен план

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

- 1. Стратегия за развитие

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Васил Левски"

адрес:с. Поляците, община Дългопол, обл. Варна
ул.

тел.:

e-mail: info@ou-poliacite.com

Всички права запазени! ©ОУ Васил Левски
Suzara web design