Нормативни документи - Нормативни документи


08.04.2024Г - ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2024Г

26.03.2024г - ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024 /2025 година

19.09.2023Г - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СПИСЪК ОБРАЗЕЦА 2023 2024Г

15.09.2023 - ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 2

21.12.2023г - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СПИСЪК ОБРАЗЕЦА 2023 2024Г

19.03.2024г - ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ОТСЪ

15.09.20203 - ПЛАН -ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО,ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕ

15.09.2023 - ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

15.09.20203 - ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА 2023 /2024г

15.09.2023 - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

15.09.2023 - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛ

15.09.20203 - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕН

17.01.2024Г - ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПО ЗДОИ

15.09.2023 - ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

15.09.2023 - ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 /2024г

12.03.2024г - НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2024Г

04.03.2024Г - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 2024Г

10.01.2024Г - ВЪТРЕШНИ ЭПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 2024

18.07.2022Г - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 2022

31.01.2024Г - СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

15.01.2023г - ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2023Г

15.09.2023 - ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 2

15.09.2023Г - ПЛАН ПО БДП ПРЕ ЗУЧЕБНАТА 2023 2024 ГОДИНА

28.11.2023Г - ПРАВИЛА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

10.10.2023г - ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2023Г

15.09.2023 - ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

15.09.2023 - ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

15.09.2023 - СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023 2024 ГОДИНА

15.09.2023 - БЮДЖЕТ 2023

15.09.2023 - ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ПГ 2023 2024 Г

15.09.2023 - ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2023 2024 ГОДИНА

15.09.2023 - ПЛАН ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 2023 2024 ГОДИНА

15.09.2023 - ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

15.09.2023 - ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В КВАЛИФИ

15.09.2023 - ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2023 2024 Г

15.09.2023 - СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2023-2027Г

15.09.2023 - УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2023 2024 Г

03.07.2023Г - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2023г

12.05.2023г - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ,ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ

24.03.20223Г - УЧИЛИЩЕН ПЛАН--ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023--2024 ГОДИНА

04.04.2023г - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2023г

15.09.2022г - СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА 2 ВТОРИЯ СРОК

08.02.2023г - СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА 2 ВТОРИЯ СРОК

15.09.2022Г - РАБОТНО И ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА

11.01.2023г - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022г

15.09.2022г - ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БДП

15.09.2022г - СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2022 /2023г

15.09.2022Г - РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

15.09.2022г - ПЛАН ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 2022 /2023г

15.09.2022г - МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2022 /

15.09.2022Г - ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ П

15.09.2022Г - ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

15.09.2022Г - ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО2022 /2023ГОДИНА

15.09.2022Г - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 01.09.2022Г

15.09.2022Г - ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН ТРУДОВ РЕД 2022 /2023Г

15.09.2022г - ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 2022 /2023г

15.09.2022Г - УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2022 /2023Г 2,3,5,7 КЛАС

15.09.2022г - ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО 2022/2023

15.09.2022Г - ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ТА ДЕЙНОСТ

15.09.2022г - ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 2022/2023г

05.10.2022Г - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022Г

05.07.2022г - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2022

10.05.2022Г - БЮДЖЕТ 2022

04.04.2022 - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022

15.09.2021 - УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2021/2022г

15.09.2021Г - ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ

15.09.2021 - УУП - VІІ клас 2021/2022 г

15.09.2021 - УУП - VІ клас 2021/2022 г

15.09.2021Г - УУП -ІV клас 2021/2022 г

15.09.2021 - УУП -І І клас 2021/2022 г

15.09.2021г - УУП -І клас 2021/2022 г

10.01.2022 - ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021Г

04.10.2021Г - ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2021Г

15.09.2021Г - ПРОГРАМА ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ2021Г

15.09.2021 - Програма за превенция за ранното напускане на училише

15.09.2021г - МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ИНФЕКЦИЯ И УЧИЛИЩНИ

15.09.2021г - ГОДИШЕН ПЛАН 2021 /2022г

15.09.2021Г - ПЛАН ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 2021/2022Г

15.09.2021Г - ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

15.09.2021 - УУП

15.09.2021 - УУП

15.09.2021Г - ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2021

01.06.2021Г - Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.00

05.07.2021г - Отчет на бюджета към 30.06.2021г

05.04.2021Г - ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021Г

22.02.2021Г - БЮДЖЕТ 2021

27.05.2016г - Вътрешни правила за предоставяне на административни усл

14.09.2020Г - ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦА ЗА ЗАЩИТА НА Л

15.09.2020г - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

20.10.2020Г - АЛТЕРНАТИВНО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧ

15.09.2020Г - ГОДИШЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ДНЕВНА В ЕЛЕКТРОННА

07.10.2020г - ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕ

07.10.2020г - ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪР

07.10.2020г - Отчет на бюджета към 30.09.2020г

10.09.2020г - ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩ

11.09.2020Г - ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2

11.09.2020г - МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2020Г

15.09.2020г - СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2020-2024 г

15.09.2020Г - ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2020

11.09.2020г - ГОДИШЕН ПЛАН 2020-2021Г

15.09.2020Г - ЕТИЧЕН КОДЕКС 2020-2021

03.09.2020Г - ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧЕБН

15.09.2020Г - Организация на учебния ден 2020-2021год

15.09.2020Г - ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БДП-2020-2021ГОДИНА

15.09.2020Г - ПЛАН ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 2020-2021Г

15.09.2020Г - ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ2020-2021

24.09.2020Г - СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2020-2021Г

15.09.2020г - ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ 2020-2021Г

15.09.2020г - ДНЕВЕН РЕЖИМ 2020-2021 ГОДИНА

25.09.2020г - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ №1 2020

15.09.2020Г - ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БДП-2020-2021Г

15.09.2020г - УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2020/2021 г

07.04.2020Г - ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2020Г

25.02.2020Г - БЮДЖЕТ 2020Г

06.02.2020Г - СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК 2020Г

17.09.2019Г - ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН И ДНЕВЕН РЕЖИМ 2019-2020ГОДИ

17.09.2019Г - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕБНИЦИ -2019-2020Г

06.01.2020Г - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ -2020Г

17.09.2020Г - ЗАПОВЕД ЗА УЧЕБНИЦИ 2019-2020Г

17.09.2019г - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ -2019-2020Г

17.09.2019Г - МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

13.03.2020Г - ЗАПОВЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ КОРОНАВИРУС

03.01.2020г - Отчет на бюджета към 31.12.2019г

28.01.2020г - ПЛАН ПРОГРАМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА ОБЩН

17.09.2019г - ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2019-2020

- Отчет на бюджета към 30.06.2019г

17.09.2019г - График за консултации с родителит 2019-2020г

17.09.2019г - График за контролни и класни работи 2019-2020г

17.09.2019г - Организация на учебния ден и дневен режим 2019-2020г

17.09.2019г - Годишен комплексне план ПГ2019-2020 г

17.09.2019г - УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН V клас2019-2020

12.12.2018г - Удостоверение за Списък Образец №1 към 12.12.2018

17.09.2018г - Отсъствия на ученици /процедура /-2018/2019

17.09.2018г - Потвърждение от родител за отсъствие на ученик от учеб

2018/2019г - План за защита при бедствия на пребиваващите

01.01.2019г - Мерки и дейности за преодоляване на проблемите и за под

07.01.2019г - Вътрешни правила за дискриминация /2018/2019

17.09.2018г - Заявление до класния ръководител - за отсъствия

17.09.2018г - Заявление до директора - за отсъствия

17.09.2018г - План за контролна дейност 2018 /2019г

17.09.2018г - План за квалификационна дейност 2018/2019г

17.09.2018г - Училищен учебен план 2018 /2019г

17.09.2018г - Организация на учебния ден 2018/2019г

17.09.2018г - Дневен режим за учебната 2018/2019г

17.09.2018г - Годишна програма за ЦОУД

17.09.2018г - Годишен план за учебната 2018/2019г

31.03.2018г - Отчет на бюджета към 31.03.2018г

- Училищна програма за повишаване качеството на образован

- Училищен план за насърчаване на грамотността

- Удостоверение за Списък Образец №1 към 14.12.2017

- Удостоверение 10.10.2017г.

Седмично разписание 2017 2018г. -

- Програма за превенция от ранно напускане на училище

План за противодействие на училищния тормоз 2017 -

- План за превенция и закрила на деца ,жертва на насилие

- Отчет на бюджета към 31.12.2017г

- Годишен доклад СФУК -2017г.

- Вътрешни правила за СФУК

- Програмна система ПГ

- Правила за организиране на квалификационна дейност

- План за квалификационната дейност

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

- ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ПГ

- Училищен план прием 2017 2018

- Седмична програма

- ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

- Правила за работата на обществения съвет Твоят час

- УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАН

- график за класни и контролни работи

- ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ

- ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

- ПОКАНА И ЗАПОВЕД ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

- Удостоверение за утвърждаване на Списък-образец №1

- Правилник за устройството и дейността на училището

- Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучен

- План за противодействие на училищния тормоз

- Информация за организация на учебния ден

- Етичен кодекс на училищната общност

- 7. Мерки за повишаване качеството на образованието

- 5. Годишен план

- УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

- 1. Стратегия за развитие

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Васил Левски"

адрес:с. Поляците, община Дългопол, обл. Варна
ул.

тел.:

e-mail: info-400144@edu.mon.bg

Всички права запазени! ©ОУ Васил Левски
Suzara web design