Полезна информация - СведенияВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ЧЛ.166 ОТ ЗПУО

 

ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ , ВИ ИНФОРМИРАМЕ ЗА СЛЕДНОТО :

ЗПУО ДАВА ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ВСЕКИ ЧРЕЗ УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ.В НЕГО Е РЕГЛАМЕНТИРАНА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ВАЛИДИРАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОТ ЛИЦА , КОИТО НЯМАТ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ .ВАЛИДИРАНЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ , ИЗУЧАВАН В ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕТО, СЕ ОТНАСЯ ДО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ , ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ НА РАМКОВИЯ УЧЕБЕН ПЛАН.

  УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ОТ ЛИЦА , КОИТО НЯМАТ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В НАРЕДБА №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 валидирането се извършва от избрано от лицето училище, като е необходимо да се подаде заявление до директора , към което задължително да се приложат документите за завършен преходен клас или етап.

Вижте още:

- Вътрешни правила за дискриминация
- Заповед за грипната ваканция
- ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО-ІV и VІІ клас през учебната 2
- Заповед за грипната ваканция ,считано от 23.01. до 29.0
- Заявление за издаване на дубликат
- Удостоверение за професионално обучение
- Издаване на удостоверение за предучилино образование
- Приемане и преместване на ученици
- Валидиране на компетентности
- Проверка на способностите на учениците
- Удостоверение за признаване на документи от чужбина
- Валидиране на компетентности
- Европейско приложение на професионална квалификация
- ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ
- Заповед за грипна ваканция ,считано от 30.01.до 04.02.2
- НАЦИОНАЛНО-ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ VІІ клас 2018 /2019г
- ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г след завършен седми к
- ЗАПОВЕД ЗА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ 2020
- Приемане и преместване на ученици
-
-
-
-

Всички права запазени! ©ОУ Васил Левски
Suzara web design